ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

Προστατεύοντας
τον ελεύθερο ανταγωνισμό

Πιστεύουμε στη δύναμη του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θέλουμε με κάθε δυνατό τρόπο να τον υποστηρίξουμε και, ει δυνατόν, να τον εξελίξουμε. Κινούμενοι σε αυτήν τη βάση, στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχωράμε στην εφαρμογή μέτρων για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης προς την Απόφαση 590/2014 της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αντίστοιχα, τους κανόνες για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Επιπλέον, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, δεσμευόμαστε και εφαρμόζουμε στρατηγική πωλήσεων η οποία εναρμονίζεται με τις επιταγές της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζουμε πλήρες και δυναμικό πρόγραμμα συμμόρφωσης, το οποίο περιλαμβάνει ιδίως:

• Σύστημα ελέγχου και συμμόρφωσης των συμβάσεων της εταιρίας προς τις επιταγές του δικαίου ανταγωνισμού

• Εκπόνηση ειδικών εγχειριδίων πολιτικών και κατευθύνσεων προς τα στελέχη, τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της εταιρίας, σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων οι οποίες απορρέουν από τους κανόνες για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκτεταμένου προγράμματος επιμόρφωσης και εξοικείωσης του ανθρωπίνου δυναμικού με τους σχετικούς κανόνες

• Διαμόρφωση μηχανισμού διαρκούς ελέγχου, αναφοράς και συνδρομής για κάθε εργαζόμενο ή συνεργάτη της εταιρίας και εποπτεία μηχανισμού από εσωτερικό ανεξάρτητο όργανο

Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά ζυθοποιίας κατά την τελευταία 15ετία, επιβεβαίωσε την αρχή ότι ο ανταγωνισμός προσφέρει πλεονεκτήματα στον καταναλωτή, αλλά και κίνητρα στις παραγωγικές επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη εταιρειών ζυθοποιίας και μικροζυθοποιίας στη χώρα διεύρυνε τις επιλογές που έχει ο καταναλωτής και ευνόησε την καινοτομία και την κυκλοφορία νέων προϊόντων.

Η διαρκής και δυναμική αυτή διαδικασία συμμόρφωσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας αντανακλά σαφή δέσμευση της εταιρίας μας να διαμορφώνει την καθημερινή της λειτουργία με γνώμονα τους κανόνες του Δίκαιου Ανταγωνισμού. Προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και των εργαζομένων μας, έχουμε ως στόχο να συμβάλλουμε στην εύρυθμη λειτουργία της ελληνικής αγοράς και την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζουμε την αποτροπή έκθεσης της εταιρίας αλλά και τρώση της φήμης της, με σεβασμό στην ιστορική της θέση στην ελληνική αγορά.

Κώδικας
Επαγγελματικής Δεοντολογίας
& Πολιτική για τον Ανταγωνισμό

Επιχειρούμε πάντα σύμφωνα με τη Νομοθεσία και τους Κανόνες περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού. Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία δουλεύουμε συνεχώς την ανάδειξή μας στον παγκόσμιο ανταγωνισμό πάνω στην καινοτομία και τα υψηλής ποιότητας προϊόντα μας. Αξιόπιστα και δίκαια. Σεβόμαστε και συμμορφωνόμαστε απόλυτα με την Ελληνική, Ευρωπαϊκή και Διεθνή νομοθεσία περί Ελεύθερου Ανταγωνισμού.

Για αυτό και κατά τη διεξαγωγή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, απαιτούμε το ίδιο από όλους τους εργαζόμενους μας, καθώς και από όλους τους συνεργάτες μας.

Η συμμόρφωση με τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισμού για εμάς συνιστά θεμελιώδες σκέλος του Κώδικα Επαγγελματικής μας Δεοντολογίας, καθώς είναι καθοριστική για τη φήμη της εταιρίας μας, τη μακρόχρονη οικονομική της βιωσιμότητα και την επιτυχία και πορεία της στην ελληνική αγορά.

Το Διοικητικό μας Συμβούλιο δεσμεύεται άνευ όρων στην ως παραπάνω συμμόρφωση της εταιρίας μας έτσι ώστε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία να απέχει από οποιαδήποτε επιχειρηματική δραστηριότητα θα μπορούσε να παραβιάσει τις αρχές που διέπουν τον Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και την Πολιτική της για τον Ανταγωνισμό.

Ως εταιρία, δεσμευόμαστε ότι:

Ανταγωνιζόμαστε
δίκαια σε
κάθε αγορά

Στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία ανταγωνιζόμαστε δίκαια, επί τη βάσει της αξίας και υψηλής ποιότητας των προϊόντων μας και υποστηρίζουμε σθεναρά την ύπαρξη ελεύθερων και ανοιχτών αγορών.

Εφαρμόζουμε και σεβόμαστε απόλυτα τη νομοθεσία και κανόνες που έχουν θεσπισθεί για την προστασία και προώθηση του ανταγωνισμού.

Διάδραση
- επικοινωνίες
με ανταγωνιστές

Η διάδραση και επικοινωνία με κάθε ανταγωνιστή μας επιδιώκουμε να τελεί σε συμμόρφωση με το νόμο και τους κανόνες περί ελεύθερου ανταγωνισμού και να εξετάζεται πάντα υπό το πρίσμα των παραπάνω κανόνων. Φροντίζουμε ώστε να μην προβαίνουμε σε συμφωνίες οριζόντιας συνεργασίας που μπορεί να δημιουργήσουν προβλήματα ανταγωνισμού. Ενδεικτικά παράδειγμα πρακτικών οι οποίες απαγορεύονται και η εταιρία μας φροντίζει να μην εφαρμόζει είναι συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων που συμφωνούν με τον καθορισμό των τιμών ή της παραγωγής ή την κατανομή των αγορών, με αρνητικές επιπτώσεις όσον αφορά τις τιμές, την παραγωγή, την ποικιλία και την ποιότητα των προϊόντων ή την καινοτομία.

Δεν θα αποτελέσουμε μέρος οποιασδήποτε συμπαιγνιακής τακτικής ή καρτέλ. Δεν προβαίνουμε σε ανταλλαγή στρατηγικής φύσεως πληροφοριών που μπορεί να διευκολύνει το συντονισμό της ανταγωνιστικής συμπεριφοράς εταιρειών ή σε οποιαδήποτε ενέργεια έχει αποτελέσματα που περιορίζουν τον ανταγωνισμό.

Καμία
Κατάχρηση
Δεσπόζουσας
θέσης

Στις περιπτώσεις εκείνες που ως Αθηναϊκή Ζυθοποιία κατέχουμε δεσπόζουσα θέση σε μια αγορά, φροντίζουμε να σεβόμαστε απόλυτα την ειδική μας ευθύνη για μη περιορισμό του ανταγωνισμού. Υποστηρίζουμε την ανεμπόδιστη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά διασφαλίζοντας ότι η εμπορική μας συμπεριφορά τελεί σε συνάρτηση με την ειδική μας ευθύνη. Ως εκ τούτου, καμία πρακτική δέσμευσης ή δεσμοποίησης και καμία πρακτική χρήσης υποχρεώσεων αποκλειστικής αγοράς ή εκπτώσεων που σκοπό έχουν να αποκλείσουν ή να περιορίσουν τους ανταγωνιστές μας δεν χαρακτηρίζει τη δράση μας. Παράλληλα, είμαστε ενάντια σε οποιαδήποτε τακτική εξόντωσης ή άρνησης προμήθειας με στόχο τη συμπίεση του περιθωρίου κέρδους που αντίστοιχα αποβλέπουν σε αντι-ανταγωνιστικό αποκλεισμό.

Λοιπές
Πρακτικές

Εξετάζουμε πολύ προσεκτικά κάθε πρακτική της εταιρίας μας προκειμένου να διασφαλίζουμε τη νομιμότητά της και αποφεύγουμε κάθε συμπεριφορά που παραβιάζει το δίκαιο του ανταγωνισμού. Παράδειγμα αποτελεί η παροχή αποκλειστικών δικαιωμάτων σε πελάτες ή προμηθευτές, ή η κατάρτιση συμφωνιών που περιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα προϊόντα δύνανται να μεταπωλούνται ή τιμολογούνται.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας εμμένει στην αυστηρή εφαρμογή του προγράμματος συμμόρφωσης με το δίκαιο ανταγωνισμού, του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας και των επιμέρους εσωτερικών πολιτικών και κατευθύνσεων που αφορούν σε ζητήματα συμμόρφωσης με το δίκαιο του ανταγωνισμού. Με σκοπό και γνώμονα, δε, την πλήρη ενημέρωση και επιμόρφωση των στελεχών μας, με τις επιταγές των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού, διεξάγονται σε τακτική βάση εξειδικευμένα σεμινάρια συμμόρφωσης με τους Κανόνες του Δικαίου του Ανταγωνισμού, ενώ έχει κοινοποιηθεί στον οργανισμό πλούσιο ενημερωτικό υλικό για αυτά τα θέματα. Σταθερή επιδίωξη μας είναι η διηνεκής μας συμμόρφωση ως εταιρία με τους κανόνες του δικαίου ανταγωνισμού και τις δεσμεύσεις οι οποίες απορρέουν από αυτούς.

EΙΣΤΕ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΤΕ ΑΛΚΟΟΛ (AΝΩ ΤΩΝ 18);

ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΣΑΣ:

ΛΥΠΟΥΜΑΣΤΕ ΑΛΛΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 18
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ

Γιάννης Γεωργακέλλος

Διευθυντής Επικοινωνίας

Ο κύριος Γιάννης Γεωργακέλλος ανέλαβε τη θέση του Διευθυντή Επικοινωνίας τον Ιούλιο του 2019.
Ξεκίνησε την καριέρα του στην Αθηναϊκή Ζυθοποιία το 1998 αναλαμβάνοντας θέσεις σε διάφορα τμήματα της εταιρίας όπως Marketing, Πωλήσεις, Logistics και Παραγωγή. Η διεύθυνση που τον κέρδισε ήταν η Εμπορική όπου μεταξύ άλλων έχει αναλάβει τις θέσεις του Trade Marketing Manager, Customer Care & Sales Services Manager και του Marketing Manager Innovation, Media & Sponsorships οδηγώντας την ατζέντα της καινοτομίας και των νέων λανσαρισμάτων. Από τον Οκτώβριο του 2018 κατείχε τη θέση του Marketing Manager για τις Ελληνικές Μάρκες και το Innovation δουλεύοντας μαζί με την ομάδα του τη νέα διαφημιστική καμπάνια της «ΑΛΦΑ», της «ΜΑΜΟΣ» καθώς και το λανσάρισμα της «ΝΥΜΦΗΣ».

Ελένη Δρακοπούλου

Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού

Η κα Ελένη Δρακοπούλου, είναι η Διευθύντρια Ανθρωπίνου δυναμικού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, από τον Απρίλιο του 2018.
Εργάστηκε στην Warner Lambert, κυρίως στους τομείς Προσέλκυσης, Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Προσωπικού. Το 2001 μετακινήθηκε στην ελληνική οργάνωση της Diageo, όπου είχε τις θέσεις Capability Development Manager και αργότερα Organizational Development & Rewards Manager. Το 2005 εντάχθηκε στα Κεντρικά Γραφεία της Coca-Cola Hellenic, ως HR Manager για τη διεθνή ομάδα της εταιρείας. Το 2008, μετακινήθηκε στην Κύπρο, έχοντας ένα νευραλγικό ρόλο στην ενσωμάτωση των συστημάτων και της κουλτούρας της CCH στην πρόσφατη εξαγορά της εταιρίας εμφιάλωσης. Το 2010, επέστρεψε στα Κεντρικά Γραφεία, αναλαμβάνοντας ένα Regional/International HR ρόλο. Την ίδια περίοδο, είχε την ευθύνη σε ό,τι αφορά στα θέματα HR για το νεοσύστατο Finance Shared Services Center στη Σόφια της Βουλγαρίας. Το 2014, μετακινήθηκε στην Green Cola, όπου βασική πρόκληση για την ίδια ήταν η ανάπτυξη μιας κουλτούρας που θα υποστήριζε την εταιρία να διαμορφώσει ένα δυναμικό και μοναδικό επιχειρηματικό μοντέλο λειτουργίας.

Αγγελική Σοφού

Νομική Σύμβουλος

Η κα. Αγγελική Σοφού ανέλαβε Νομική Σύμβουλος και Διευθύντρια Εταιρικής Συμμόρφωσης της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, από τον Μάιο του 2014.
Το 2002 περιελήφθη ως Ειδικός Επιστήμων με θέση ειδίκευσης στο Δίκαιο Ανταγωνισμού στο Τμήμα Νομικών Υπηρεσιών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).
Είναι Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, ενεργό μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, συμμετέχει στην Εταιρία Μελέτης Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου (ΕΜΕΟΔ), στο Ινστιτούτο Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Ποινικού Δικαίου και στην Εταιρεία Δικαιοφιλοσοφικής και Δικαιοϊστορικής Ερεύνης.

Αυτός ο ιστότοπος είναι καταχωρισμένος στο wpml.org ως ιστότοπος ανάπτυξης.